Menu
X

Το Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καλεί τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι
ενεργοί γεωργοί να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 – ≪Βιολογικές Καλλιέργειες≫ του ΠΑΑ 2014 – 2020. Αιτήσεις στήριξης μπορούν να υποβάλουν από 28 Φεβρουαρίου 2019 έως και 28 Μαρτίου 2019.

1.1 Προκηρυσσόμενες Δράσεις
A. Υπομέτρο 11.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους

• Δράση 11.1.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
παραγωγής στην γεωργία
B. Υπομέτρο 11.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους

• Δράση 11.2.1 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία

Το Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» έχει στόχο να προσφέρει δημόσια αγαθά που συμβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως, ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για και το διαφυγόν εισόδημα και τις πρόσθετες δαπάνες ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν.Η Δημόσια Δαπάνη (Εθνική + Κοινοτική συμμετοχή) της παρούσας πρόσκλησης
ανέρχεται σε εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) ευρώ .

Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ενδεικτικά στις δράσεις ως εξής:
A. Υπομέτρο 11.1
• Δράση 11.1.1: τριάντα έξι εκατομμύρια (36.000.000) ευρώ .
B. Υπομέτρο 11.2
• Δράση 11.2.1: ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια (84.000.000) ευρώ .

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΡΑΣΗ 11.1.1 ΔΡΑΣΗ 11.2.1
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 5.931.500 2.523.400 3.408.100
Αττική 889.400 207.200 682.200
Βόρειο Αιγαίο 7.920.500 1.480.900 6.439.600
Δυτική Ελλάδα 15.437.700 4.382.700 11.055.000
Δυτική Μακεδονία 15.717.600 4.702.900 11.014.700
Ήπειρος 1.321.000 375.700 945.300
Θεσσαλία 14.067.300 4.517.400 9.549.900
Ιόνια Νησιά 1.055.700 215.100 840.600
Κεντρική Μακεδονία 15.642.200 5.246.600 10.395.600
Κρήτη 11.533.600 3.551.700 7.981.900
Νότιο Αιγαίο 394.500 30.100 364.400
Πελοπόννησος 17.713.200 4.636.600 13.076.600
Στερεά Ελλάδα 12.375.800 4.129.700 8.246.100
ΣΥΝΟΛΟ 120.000.000 36.000.000 84.000.000

Δράση  11.1.1:     «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και

μεθόδους παραγωγής στη γεωργία»

Πίνακας Α: Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.1.1

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
€/Ha/έτος
Με περίοδο μετατροπής Εργαστηριακές αναλύσεις (πρόσθετο
κόστος)
Πιστοποίηση (κόστος
συναλλαγής)
Με περίοδο μετατροπής
Ελαιοκομία 629 50 679
Σταφίδα 669 50 719
Επιτραπέζια σταφύλια 850 50 900
Σταφύλια οινοποιήσιμα 795 50 845
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός 550 50 600
Αραβόσιτος εδώδιμος 513 50 563
Χειμερινά σιτηρά 72 50 122
Μηδική            , τριφύλλι 535 50 585
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή 380 50 430
Όσπρια 406 50 456
Φυλλώδη Λαχανικά        – Σταυρανθή     / Βολβώδη        /
Καρότο            / Πατάτα
550 50 600
Ακρόδρυα 850 50 900

Δράση  11.2.1:      Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία

Πίνακας Β: Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.2.1

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
€/Ha/έτος
Χωρίς περίοδο μετατροπής Εργαστηριακές αναλύσεις (πρόσθετο κόστος) Πιστοποίηση
(κόστος συναλλαγής)
Χωρίς  περίοδο μετατροπής
Ελαιοκομία 415 50 40 505
Σταφίδα 483 50 103 636
Επιτραπέζια
σταφύλια
735 50 115 900
Σταφύλια οινοποιήσιμα 499 50 108 657
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός 516 50 34 600
Αραβόσιτος
εδώδιμος
452 50 42 544
Χειμερινά
σιτηρά
51 50 19 120
Μηδική             ,
τριφύλλι
506 50 18 574
Άλλα κτηνοτροφικά
ψυχανθή
353 50 88 491
Όσπρια 353 50 88 491
Φυλλώδη Λαχανικά         –
Σταυρανθή      /
Βολβώδη          /
Καρότο             / Πατάτα
488 50 62 600
Ακρόδρυα 506 50 60 616

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
α) Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα με το άρθρο 3 της με αριθ. 104/7056/21-1-2015 (ΦΕΚ 147/Β /22-1-2015) απόφασης «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων» κατ’ εκτέλεση του 10 Καν. αριθ. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως ισχύει.
β) Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι, έστω κι αν πληρούν τις προϋποθέσεις του σημείου (α) ανωτέρω, οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:
1. όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών·
2. οι διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα έτη·
3. όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση σε προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δύο ημερολογιακών ετών από την αποβολή.
γ) Επιλέξιμοι προς ένταξη στο υπομέτρο 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής» είναι οι «νεοεισερχόμενοι» σύμφωνα με το σημείο 13 του άρθρου 4 της αριθμ. 2848/145689/28.12.2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δηλαδή οι γεωργοί που αναλαμβάνουν να εντάξουν στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, αγροτεμάχια που δεν συμπεριλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ολόκληρη την πρόσκλησηΜέτρο 11

© Copyright 2016 Agronova. All rights reserved.

Μετάβαση στο περιεχόμενο