Menu
X

Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ


Ενιαία αίτηση είναι η μοναδική αίτηση χορήγησης ενίσχυσης που καλείται να υποβάλλει ο Αγρότης επαγγελματίας ή ετεροεπαγγελματίας και η οποία καλύπτει όλα τα καθεστώτα και τα μέτρα στήριξης των άμεσων ενισχύσεων και όσων Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης συνδέονται με γεωργικές εκτάσεις ή αριθμό ζώων, έτσι ώστε να λάβει απευθείας χρηματική στήριξη.

Η απαίτηση αυτή έχει καθοριστεί από τον Καν.(ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θέσπισης κανόνων για άμεσες ενισχύσεις και καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2015-2020. Αυτός έχει εφαρμοστεί από  την 1η Ιανουαρίου 2015.

Με το νέο καθεστώς Βασικής Ενίσχυσης, έπαυσε η ισχύς των παλαιών δικαιωμάτων στις 31.12.2014 και η χορήγηση των νέων βασίστηκε στον αριθμό (μετρημένη επιφάνεια) των επιλέξιμων αγροτικών εκτάσεων που βρίσκονται σε καλή γεωργική κατάσταση,  τα οποία εξαρχής διάθεταν και δήλωσαν οι δικαιούχοι Αγρότες κατά το πρώτο έτος εφαρμογής της νέας ΚΑΠ το 2015 και τις οποίες ζητείται κάθε χρόνο στήριξη στο πλαίσιο των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης (ή το ζωικό κεφάλαιο για εκείνους τους κτηνοτρόφους που δε διαθέτουν βοσκοτόπους).

Τα καθεστώτα για τα οποία ο Έλληνας Αγρότης μπορεί να ζητήσει στήριξη είναι:

 • Το καθεστώς της βασικής ενίσχυσης, της πράσινης ενίσχυσης και της ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής Ηλικίας
 • Της ενίσχυσης για τους μικροκαλλιεργητές
 • Το καθεστώς ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι
 • Τα προαιρετικά καθεστώτα συνδεδεμένης ενίσχυσης
 • Στο κοινοτικό πρόγραμμα στήριξης για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, που αφορά στα ειδικά μέτρα για τα τοπικά γεωργικά προϊόντα.
 • Την ενίσχυση για επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών
 • Στα μέτρα για τη διατήρηση καθώς και την προώθηση των αναγκαίων αλλαγών στις γεωργικές πρακτικές που έχουν ευνοϊκές συνέπειες για το περιβάλλον και το κλίμα
 • Για τη βιολογική γεωργία-κτηνοτροφία
 • Τις ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα
 • Στήριξη μέσω μέτρων που συνίστανται στην ανάληψη μιας ή περισσοτέρων δεσμεύσεων για την καλή μεταχείριση των ζώων, δασοπεριβαλλοντικών και κλιματικών δεσμεύσεων

 

Οι ελάχιστες προϋποθέσεις για τη λήψη άμεσων Ενισχύσεων όσο και εκείνων στο πλαίσιο των Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης:

 • Δεν χορηγούνται άμεσες ενισχύσεις σε γεωργούς όταν το συνολικό ποσό των προς καταβολή αμέσων ενισχύσεων για το δεδομένο ημερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει τα 250 ευρώ.
 • H δηλωθείσα καλλιεργούμενη έκταση να ξεπερνά τα 4 στρέμματα.
 • Ο Αγρότης πρέπει να πληροί, κάθε χρόνο, την ιδιότητα του «ενεργού γεωργού».

 

Άμεσες ενισχύσεις


Στη περίοδο 2015-2020 η “αρχιτεκτονική” των άμεσων ενισχύσεων ενσωματώνει τα εξής:

Βασική Ενίσχυση

 • Η βασική ενίσχυση του γεωργού αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα του εγγυημένου εισοδήματος.
 • Αυτή δίνεται σε κάθε γεωργό με βάση την έκταση που δηλώνει ετησίως (ή το ζωικό κεφάλαιο για τους λίγους κτηνοτρόφους που δε διαθέτουν βοσκοτόπια- ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα).
 • Η βασική ενίσχυση πληρώνεται με βάση δικαιώματα, ατομικά για κάθε ένα ξεχωριστά αιτούντα Αγρότη, τα οποία θα προκύψουν ανάλογα με την έκταση που αυτός εκμεταλλεύεται.
 • Η μεταβολή της αξίας των δικαιωμάτων μπορεί να έχει γίνει το 2015 εφάπαξ, ή να ακολουθήσει την σταδιακή σύγκλιση.
 • Όλες οι καλλιεργούμενες εκτάσεις μπορούν να ενταχθούν στο καθεστώς της βασικής ενίσχυσης.

Με την ετήσια ενεργοποίηση των Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης (Δ.Β.Ε.), ο Αγρότης έχει την πρόσβαση στα καθεστώτα Πράσινης ενίσχυσης, Νέων Γεωργών, Μικροκαλλιεργητών, προαιρετικής συνδεδεμένης ενίσχυσης.

Πράσινη ενίσχυση (πρασίνισμα):

Η “πράσινη” ενίσχυση χορηγείται σε ΟΛΟΥΣ τους δικαιούχους βασικής ενίσχυσης ως ποσοστό της συνολικής αξίας των ΔΕ που ενεργοποιεί ο γεωργός προκειμένου να έχουν περιβαλλοντικές επιδόσεις:

 • Χρήση καλλιεργητικών πρακτικών με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος
 • διαφοροποίηση των καλλιεργειών για γεωργικές εκμεταλλεύσεις
 • διατήρηση των μονίμων βοσκοτόπων και υποχρέωση διατήρησης έκτασης οικολογικής εστίασης.

Ενίσχυση για Νέους Γεωργούς

 • Ηλικίας έως και 40 ετών
 • Φυσικά πρόσωπα: επικεφαλής γεωργικής εκμετάλλευσης για πρώτη φορά ή με εγκατάσταση εντός της τελευταίας 5ετίας από την πρώτη υποβολή αίτησης.
 • Η ενίσχυση χορηγείται για περίοδο έως 5 ετών με τη με τη μορφή αύξησης κατά 25% της αξίας των ενεργοποιηθέντων ΔΒΕ.

Προαιρετική Συνδεδεμένη Ενίσχυση

Αφορά σε δύο τομείς συνδεδεμένων ενισχύσεων βάσει των επιλέξιμων εκτάσεων ή και ανά μονάδα ζωικού κεφαλαίου (όπως π.χ. πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών ή Πρόβειου και αίγειου κρέατος (ορεινών /μειονεκτικών & πεδινών περιοχών).

Καθεστώς Μικροκαλλιεργητών

Ένταξη στο καθεστώς αυτόματα από το 2015, εφόσον οι Αγρότες διέθεταν ποσά άμεσων ενισχύσεων μικρότερα των 1.250€

Δηλαδή : Αξία ΔΒΕ + Πράσινη Ενίσχυση + Συνδεδεμένες Ενισχύσεις < 1.250€

Τα ποσά συνδεδεμένων ενισχύσεων, υπολογίζονται βάσει της ενδεικτικής τιμής.

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης των δεσμεύσεων του πρασινίσματος και ελέγχων.

Απεντάσσονται οριστικά από το καθεστώς με αίτημα τους χωρίς να δύναται να επανέλθουν σε αυτό.

 

Κατανομή των δικαιωμάτων (εσωτερική σύγκληση, περιφερειοποίηση)


Το καθεστώς βασικής ενίσχυσης εφαρμόζεται σε περιφερειακό επίπεδο. Για το λόγο αυτό καθορίζονται οι παρακάτω τρεις περιφέρειες στην χώρα, βάσει αγρονομικών κριτηρίων και χρήσης της γης:

 • ΠΕ1: Περιφέρεια που περιλαμβάνει τις εκτάσεις βοσκοτόπων
 • ΠΕ2: Περιφέρεια που περιλαμβάνει τις αρόσιμες εκτάσεις και
 • ΠΕ3: Περιφέρεια που περιλαμβάνει γεωργικούς δενδρώνες και αμπελώνες από τις εκτάσεις μόνιμων καλλιεργειών

Τα αγροτεμάχια που δήλωσαν οι Αγρότες το 2015 κατατάχθηκαν στις 3 περιφέρειες με βάση το έτος ενίσχυσης 2013 ως έτος αναφοράς.

Το ετήσιο εθνικό ανώτατο όριο για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης (ειδικά για το 2015 μετά την εφαρμογή γραμμικής μείωσης ύψους 3% (4,5% το 2017) για τη δημιουργία εθνικού αποθέματος) κατανέμεται βάσει αντικειμενικών και αμερόληπτων κριτηρίων μεταξύ των περιφερειών ως εξής: ΠΕ1: 25%, ΠΕ2: 47%, ΠΕ3: 28%.

Εξωτερική σύγκλιση

Εξωτερική σύγκλιση είναι η ανακατανομή των ενισχύσεων στα κράτη μέλη π.χ. η Λετονία θα πάρει 107% περισσότερα χρήματα ενώ η Ελλάδα 12% λιγότερα (σε σταθερές τιμές)από 2,22 δις ευρώ (2013) σε 1,95 δις ευρώ το (2020).

Εσωτερική σύγκλιση

Η Εσωτερική σύγκλιση πραγματοποιείται:

 • Από τον τρόπο κατανομής των ενισχύσεων, αλλά και της μέσης αξίας της Ενιαίας Ενίσχυσης, μεταξύ των Περιφερειών και των Νομών της χώρας.
 • Από τον τρόπο κατανομής της μέσης αξίας της ενιαίας ενίσχυσης με αγρονομικά κριτήρια (καλλιεργούμενες εκτάσεις και βοσκότοποι, σε ορεινές και πεδινές περιοχές).

© Copyright 2016 Agronova. All rights reserved.

Μετάβαση στο περιεχόμενο