Menu
X
image

Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης & ενεργοποίησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης & ενεργοποίησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης υποβάλλεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τον ίδιο τον Αγρότη ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, ως εξής:
 • Απευθείας, μέσω online συστήματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.opekepe.gr
 • Μέσω ενός πιστοποιημένου φορέα υποδοχής αίτησης της επιλογής του, όπως η agronova-Νέα Αγροανάπτυξη Ρεθύμνου, ο οποίος έχει πιστοποιηθεί για τη γεωγραφική περιοχή στην οποία ανήκει η έδρα της αγροτικής του εκμετάλλευσης.
 1. Ο Αγρότης για να υποβάλλει την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης και προκειμένου να πιστοποιηθεί, πρέπει υποχρεωτικά να ταυτοποιηθεί μέσω των προσωπικών του κωδικών της εφαρμογής taxisnet.

Η υποβολή ΕΑΕ αποτελεί υποχρέωση του παραγωγού προκειμένου να του καταβληθούν οι άμεσες ενισχύσεις. Τυχόν λανθασμένη δήλωση των στοιχείων της εκμετάλλευσής του, θα έχει ως συνέπεια την επιβολή κυρώσεων.

 

 1. B. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
 2. Η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης είναι η 15η Μαίου κάθε ημερολογιακού έτους.
 3. Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις, η υποβολή μετά την 15η Μάιου κάθε έτους:
 • της αίτησης ενίσχυσης, συνεπάγεται μείωση των ποσών που ο κάτοχος εκμετάλλευσης θα είχε δικαίωμα να λάβει ως ενίσχυση, εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα, κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα
 • της αίτησης χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης, συνεπάγεται μείωση των ποσών που πρέπει να καταβληθούν σε σχέση με δικαιώματα ενίσχυσης που χορηγούνται για πρώτη φορά το 2017 στον δικαιούχο, κατά 3 % ανά εργάσιμη ημέρα.
 • Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών (δηλαδή υποβολής της αίτησης, η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.
 1. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, ο γεωργός επιτρέπεται να τροποποιεί τη δήλωσή του με την προϋπόθεση ότι διατηρεί τουλάχιστον τον αριθμό των εκταρίων που αντιστοιχούν στα δικαιώματα ενίσχυσης του και τηρεί τους όρους χορήγησης της ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης για τη συγκεκριμένη έκταση.

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

 1. Η ενιαία αίτηση ενίσχυσης περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας για την ενίσχυση ή/και τη στήριξη, και ειδικότερα:
 • τα στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου
 • τις λεπτομέρειες των καθεστώτων συνδεδεμένης στήριξης και των ειδικών μέτρων στήριξης στα μικρά νησιά Αιγαίου ή/και μέτρων αγροτικής ανάπτυξης
 • τα στοιχεία αναγνώρισης όλων των αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης, την έκτασή τους σε εκτάρια, τη θέση τους και, ανάλογα με την περίπτωση, τη χρήση τους, το είδος, το μέγεθος και τη θέση των περιοχών οικολογικής εστίασης και το κατά πόσον πρόκειται για αρδευόμενο ή μη, αγροτεμάχιο,
 • τα στοιχεία ολόκληρου του ζωικού κεφαλαίου (πλήθος ζώων ανά είδος και κατηγορία). Τα εν λόγω στοιχεία θα πρέπει να είναι επικαιροποιημένα και να ανταποκρίνονται στην πλέον πρόσφατη κατάσταση της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.
 • κατά περίπτωση, τα στοιχεία που επιτρέπουν τη σαφή αναγνώριση των μη γεωργικών εκτάσεων για τις οποίες ζητείται στήριξη στο πλαίσιο των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης
 • κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας για το συγκεκριμένο καθεστώς ή/και μέτρο
 • δήλωση του δικαιούχου ότι γνωρίζει τους όρους συμμετοχής στα εν λόγω καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων ή/και μέτρων αγροτικής ανάπτυξης
 • τον επαγγελματικό εξοπλισμό γεωργικών φαρμάκων (ΕΕΓΦ): Καταγραφή του επαγγελματικού εξοπλισμού γεωργικών φαρμάκων, όπου πρέπει να δηλώνονται τα σχετικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο παραγωγός δηλώνει και «χρησιμοποιεί» τρίτο πρόσωπο για τους ψεκασμούς των καλλιεργειών του, θα πρέπει να δηλώνεται το ονοματεπώνυμο, ο ΑφΜ, τα στοιχεία επικοινωνίας (Δ/νση, Τηλέφωνα) του προσώπου αυτού, η κατηγορία ΕΕΓΦ καθώς και τα στοιχεία ταυτοποίησης του.
 1. Με τα στοιχεία που αποτυπώνονται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης ενημερώνονται τα σχετικά πεδία:
 2. της «Δήλωσης Καλλιέργειας και εκτροφής Ζώων» του ΕΛΓΑ για την ασφάλιση της παραγωγής του γεωργού,
 3. της «Αίτησης Εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων».

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ψηφιακή απεικόνιση των αγροτεμαχίων καθώς και τα αλφαριθμητικά δεδομένα γίνονται με υπόδειξη, κατά δήλωση και ευθύνη του παραγωγού ανεξάρτητα του τρόπου επιβολής υποβολής (απευθείας on line, μέσω πιστοποιημένου Φορέα) της ΕΑΕ.

 

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 1. Στην περίπτωση προ συμπληρωμένων αιτήσεων, δικαιολογητικά έγγραφα υποβάλλονται από το γεωργό εφόσον τροποποιούνται για το έτος υποβολής.
 2. Σε περίπτωση που γεωργός συμπληρώσει εξαρχής το έντυπο της ΕΑΕ, τα βασικά δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι:
 • Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου)
 • Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του εκκαθ/κού σημειώματος ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ
 • Αντίγραφο της 1ης σελ. του βιβλιαρίου της Τράπεζας, με τον αριθμό τραπ. λογαριασμού ή οποιοδήποτε έγγραφο του οικείου πιστωτικού ιδρύματος όπου αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ
 • Αντίγραφα των παραστατικών νομής ενοικιαζόμενων κτηματολογικών τεμαχίων είτε τίτλων ιδιοκτησίας Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά έγγραφα συμπληρώνουν τον ηλεκτρονικό φάκελο του αιτούντα. Τα εν λόγω έγγραφα χρησιμοποιούνται σε περίπτωση ελέγχου του γεωργού σε συνέχεια καταγγελίας κτλ. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται κατά τη διενέργεια των μηχανογραφικών διασταυρωτικών ελέγχων είναι αυτά που έχουν καταχωρηθεί στα πεδία στοιχεία της αίτησης

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ορθή καταχώρηση και υποβολή της ενιαίας αίτησης στη διαδικτυακή εφαρμογή, η πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου και η εμπρόθεσμη οριστικοποίηση της, είναι αποκλειστική ευθύνη του αιτούντα.

 

Ε. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ

 1. Οι γεωργοί μπορούν να χρησιμοποιούν τα αγροτεμάχια που δηλώνουν στα καθεστώτα των άμεσων ενισχύσεων για κάθε γεωργική δραστηριότητα.
 2. Πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, τα αγροτεμάχια αυτά βρίσκονται στη διάθεση του γεωργού την 31η Μαΐου κάθε ημερολογιακού έτους.
 3. Παραγωγικός νοείται ο βοσκότοπος με ελάχιστη πυκνότητα βόσκησης 0,7 ΜΜΖ/εκτάριο. Η αντιστοιχία που χρησιμοποιείται για μετατροπή των επιλέξιμων ζώων σε ισοδύναμες Μονάδες Μεγάλων Ζώων (Μ.Μ.Ζ.) για τον έλεγχο της πυκνότητας βόσκησης είναι η εξής:
ΕΙΔΟΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΖΩΩΝ ΜΜΖ/ζώα
Αιγοπρόβατα (ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου) 0,15
Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας κάτω των 6 μηνών 0,20
Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας από 6 έως 24 μηνών 0,60
Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας άνω των 24 μηνών 1,00
 1. Το ελάχιστο μέγεθος των αγροτεμαχίων για τα οποία μπορεί να υποβληθεί αίτηση ενίσχυσης στα πλαίσια των άμεσων ενισχύσεων καθορίζεται ως εξής:
 • 0,05 εκτάρια για όλα τα αγροτεμάχια πλην των ελαιοτεμαχίων
 • 0,03 εκτάρια για τα ελαιοτεμάχια στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης
 • 0,01 εκτάρια για τα ελαιοτεμάχια στο πλαίσιο του ειδικού μέτρου στήριξης για τη διατήρηση των ελαιώνων στις παραδοσιακές ζώνες καλλιέργειας της ελιάς στα μικρά νησιά του Αιγαίου.

 

ΣΤ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

 1. Κάθε χρόνο, η βασική ενίσχυση διατίθεται στους ενεργούς Αγρότες, οι οποίοι κατέχουν δικαιώματα βασικής ενίσχυσης από τον προηγούμενο χρόνο.
 2. Τα αγροτεμάχια που δηλώνονται, κατατάσσονται στις 3 περιφέρειες μετά τους απαραίτητους γεωχωρικούς συσχετισμούς, με βάση το χαρτογραφικό υπόβαθρο του έτους 2013, το οποίο χρησιμοποιείται ως έτος αναφοράς.
 3. Η βασική ενίσχυση χορηγείται στους γεωργούς με την ενεργοποίηση δικαιώματος ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο εντός της ίδιας περιφέρειας. Τα ενεργοποιημένα δικαιώματα ενίσχυσης θεμελιώνουν την καταβολή των ποσών που καθορίζονται σε αυτά.
 4. Κάθε δικαίωμα ενίσχυσης το οποίο δεν ενεργοποιήθηκε για περίοδο δύο ετών, προστίθεται στο εθνικό απόθεμα, πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων.
 5. Σε όλους τους δικαιούχους του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης χορηγείται η πράσινη ενίσχυση, κατόπιν ενεργοποίησης των δικαιωμάτων ενίσχυσης. Η πράσινη ενίσχυση χορηγείται ως ποσοστό της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που ενεργοποιεί ο γεωργός κάθε έτος.

 

 1. Z. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Συνδεδεμένες ενισχύσεις το έτος 2017, χορηγούνται στους παρακάτω τομείς:

 1. Ρύζι
 2. Σκληρός Σίτος
 3. Θηλυκά Βοοειδή
 4. Βιομηχανική τομάτα
 5. Πορτοκάλια χυμοποίησης
 6. Όσπρια ανθρώπινης κατανάλωσης
 7. Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή
 8. Σπόροι σποράς
 9. Σπαράγγια
 10. Μεταξοσκώληκες
 11. Ζαχαρότευτλα
 12. Ειδική συνδεδεμένη ενίσχυση για τους γεωργούς που εκτρέφουν βοοειδή, διέθεταν ειδικά δικαιώματα με βάση τον Καν. (Ε.Κ) 73/2009, και δεν δηλώνουν επιλέξιμες εκτάσεις
 13. Ροδάκινα προς χυμοποίηση
 14. Ειδική συνδεδεμένη ενίσχυση για τους γεωργούς που εκτρέφουν αιγοπρόβατα, διέθεταν ειδικά δικαιώματα με βάση τον Καν. (Ε.Κ) 73/2009, και δεν δηλώνουν επιλέξιμες εκτάσεις
 15. Αίγες και προβατίνες (νέο ενιαίο μέτρο σε αντικατάσταση των καταργηθέντων μέτρων: α) Αίγες και προβατίνες πεδινών περιοχών και β) Αίγες και προβατίνες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών)
 16. Κορινθιακή σταφίδα (νέος τομέας)
 17. Καρποί με κέλυφος (νέος τομέας)
 18. Μήλα (νέος τομέας)
 19. Κρόκος Κοζάνης (νέος τομέας)
 20. Πρωτεϊνούχα Κτηνοτροφικά Σανοδοτικά Ψυχανθή (νέος τομέας)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις χορηγούνται στους γεωργούς που αιτούνται την λήψη τους μέσω της ενιαίας αίτησης και πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας κάθε μέτρου, ανεξάρτητα από ενεργοποίηση ή όχι δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης. Η ετήσια ενίσχυση εκφράζεται ως το ανά μονάδα ποσό στήριξης.

No Tag have Found!
Back To Home

© Copyright 2016 Agronova. All rights reserved.